فارسی

اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی به عنوان اولین و معتبرین کنفرانس در حوزه منظر راه مورد تایید و حمایت ISC قرار گرفت: 

http://conf.isc.gov.ir/icuirl

توضیحات: 

پیرو سیاست های وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت همایش ها و کنفرانس های داخلی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و بخشنامه دانشگاه ها مبنی بر اینکه تنها این نوع کنفرانس ها دارای اعتبار بوده و حائز اخذ نمره و امتیاز می شوند، بدین وسیله به استحضار می رساند که اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با ریکرد بومی سازی مورد حمایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC می باشد و در آن پایگاه ثبت و دارای مجوز  ۱۰۵۰۲-۹۶۱۷۱ می باشد.